Bioodpady

Biologicky rozložitelné odpady (BRO)

Biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) je jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. potraviny, odpad ze zeleně, papír). Velmi důležitou částí biologicky rozložitelných odpadů jsou biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO).

Studie potenciálu BRO v okrese Jičín

Cílem projektu je zjištění reálného množství biologicky rozložitelných odpadů (BRO) produkovaných na území okresu Jičín, zjištění jejich kvality, původu, druhové skladby, místa vzniku a subjektů původců. Projekt přinese první plošný kontakt s původci BRO, jejich informovaní o legislatvních požadavcích včetně novely zákona o odpadech a o připravované možnosti zpracování biologicky rozložitelného odpadu.

Zmapování pomůže efektivně rozhodnout o zvolení vhodného způsobu sběru a nakládání s BRO a zvolení adekvátního technického i technologického řešení pro jeho zpracování pro dané území. Analýza potenciálu BRO pomůže naplňovat závazné Plány odpadového hospodářství (POH) obcí a měst v okrese Jičín a tím přispěje také k naplňování POH Královehradeckého kraje a ČR.

Nakládání a zpracování bioodpadu

Kompostování

Kompostování biologicky rozložitelných odpadů především rostlinného původu (odpady ze zahrad, tráva z městské zeleně, shrabané listí, průklesty - větve apod.)

Domácí kompostování - kompostéry na zahradách, Komunitní kompostování - kompostéry v obytné zástavbě, obecní kompostárna apod.

Kompostování řeší především odpady ze zeleně, nikoliv však kuchyňské odpady apod.

Anaerobní zpracování

Anaerobní zpracování čili anaerobní fermentace je zpracováním širokého spektra biologicky rozložitelných odpadů rostlinného i živočišného původu (kuchyňské odpady, odpady z jídelen a restaurací, odpady ze zahrad a z městské zeleně - tráva, listí, znehodnocené potraviny, odpady z potravinářského - mléko, mouku, maso, zeleninu, ovoce zpracujícího půmyslu, čistírenské kaly, odpadní vody apod.)

Fermentační stanice - zařízení upravující a zpracovávající bioodpady dle platných hygienických norem

Fermentace řeší široké spektrum bioodpadů a doplňuje úzkoprofilové kompostování

Lokální / Regionální systémy pro nakládání a zpracování bioodpadů

Lokální systém - řešení pro bioodpady

Lokálním řešením jak se vypořádat s bioodpady bývá založení - výstavba místní kompostárny, která řeší především odpady z obecní zeleně a další zelený bioodpad jako listí, větve, přebytky ze zahrad apod.

V některých případech se místní samosprávy rozhodli pro řešení bioodpadu zpracováním v místní fermentační stanici malého rozsahu, kde řeší jak vznikající bioodpady od občanů a podnikatelů, tak odpadní vody z obce či kaly z místní ČOV.

Regionální systém - integrované systémy nakládání s bioodpady

Regionální systémy nakládání s bioodpady řeší - pomáhají zbavit se bioodpadů širšímu spektru původců na větším území, zpravidla území okresu či svozové oblasti.

Takovéto integrované systémy mnohdy řeší komplexní nakládání s bioodpady jak pro obce a města v regionu tak pro původce z řad podnikatelských subjektů v oblasti stravování, potravinářské výroby a prodeje. Zahrnují samotný oddělený sběr, odkládání biologicky rozložitelného odpadu (nádoby), jeho svoz speciální technikou a následné zpracování ve fermetační stanici v technologii, která umožňuje zpracování takových bioodpadů.

Více a podrobněji o zpracování bioodpadů na: www.biosance.cz

Fermentační stanice Jičín - zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů

Projekt připravovaný naší organizací. Více na portálu projektu www.fsjicin.cz

© Vendula Zíková 2013