Louky

Historicky se louky v Českém ráji rozkládaly na mnohem rozsáhlejších plochách, většina jich ale byla rozorána, odvodněna a nenávratně zničena. Kvetoucí druhově bohaté louky byly nahrazeny nadměrně hnojenými lány uměle vyšlechtěných druhů trav.

V posledních deseti letech se podařilo tento trend omezit a na významných a chráněných lokalitách zastavit. Nicméně v souvislosti s navracením půdy majitelům a útlumem zemědělské velkovýroby je mnoho luk a pastvin ponecháno ladem a nebezpečně zarůstá plevely a náletem dřevin.

Luční společenstva se díky péči člověka v krajině Českého ráje vyvíjela po staletí. Louky jsou nejen stanovištěm vzácných a chráněných druhů rostlin, ale také zdrojem léčivých bylin, potravy pro zvířata a chrání půdu před erozí. Povinností nás všech je louky chránit a vytvářet podmínky pro jejich obnovu a péči.

Péče o louky a jejich obnova je dnes již jen naší okrajovou náplní. Pravidelně jsme zajišťovali  kosení luk na jedenácti lokalitách v Českém ráji a na Jičínsku, tedy kolem 15 ha luk. Protože se jedná o plochy těžko přístupné mechanizaci, provádělo se ruční sečení včetně úklidu pokosené hmoty. Námi udržované louky jsou na území CHKO Český ráj v Horním Lochově, na Javornické horce, v přírodních památkách Oborská luka, Rybník Vražda, Libunecké rašeliniště a na Jičínsku a Hořicku v přírodních památkách Farářova louka – Smolník, Byšičky, Křižánky, a louka u Vlčího pole a v údolí Záhubky. Dnes udržuje již pouze louku pod Hradem Pařez.

 

 

 

© Vendula Zíková 2013